0.00

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ThePowerGeneration | TPG_102017_1_SM

 

 

Algemene Voorwaarden ThePowerGeneration

Artikel 1 – Begripsbepaling

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 • Shifft: Shifft B.V. de aanbieder van de Applicatie

 

 • Applicatie: de online toepassing voor het geven van terugkoppeling op het gebied van energieverbruik welke is gepubliceerd op het domein en/of alle bijbehorende subdomeinen van energyshifft.com of ThePowerGeneration.nl

 

 • Gebruiker: de persoon die door middel van een Account gebruik maakt van de Applicatie

 

 • Algemene Voorwaarden: het geheel van bepalingen zoals opgenomen in dit document

 

 • Account: een set van persoonlijke data van de Gebruiker op basis van gebruikersnaam en wachtwoord

 

 • Overeenkomst: de Overeenkomst tussen de gebruiker en Shifft tot gebruik van de Applicatie

 

 • Gegevens: een set van informatie, veelal op het gebied van energieverbruik, die aan een Account is gekoppeld, alsmede de set van persoonlijke data die door de Gebruiker ten behoeve van het aanmaken van een Account zijn aangeleverd.

 

 

 

Artikel 2 – Algemeen

 

 • Deze algemene voorwaarden gelden voor alle onderdelen die binnen de Applicatie worden aangeboden.

 

 • Voor een aantal onderdelen waarvoor betaald dient te worden kunnen aanvullende algemene voorwaarden gelden. Indien in deze algemene voorwaarden en in de aanvullende voorwaarden bepalingen staan die in strijd met elkaar zijn, dan prevaleren de aanvullende voorwaarden.

 

 

 

Artikel 3 – Aanmelden en totstandkoming Overeenkomst

 

 • Om gebruik te kunnen maken van de Applicatie dient de Gebruiker een account aan te maken. Het aanmaken van een account geschiedt middels het invullen van het elektronisch aanmeldformulier op de Applicatie.

 

 • Voordat de Gebruiker het aanmeldformulier via de website kan insturen, dient de Gebruiker aan te klikken dat hij:

– Akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden

– Akkoord gaat met het feit dat zijn slimme meter mag worden uitgelezen door Shifft indien de Gebruiker wenst dat meetgegevens uit de slimme meter worden toegepast.

 

 • Het inschrijfformulier dient volledig en naar waarheid door de gebruiker te worden ingevuld.

 

 • De Overeenkomst komt tot stand na het geven van de akkoorden, zoals genoemd in artikel 3.2.

 

 • Na het aanmaken van een Account wordt een activeringscode aangemaakt. Nadat de betaling bij Shifft binnen is, wordt de activeringscode verzonden naar het fysieke adres van de Gebruiker ter controle van het opgegeven adres.

 

Artikel 4 – Looptijd

 

 • De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar. Voor afloop van de overeenkomst wordt de Gebruiker door Shifft op de hoogte gesteld van het verlopen van de Overeenkomst en wordt verlenging van de Overeenkomst met één jaar aangeboden.

 

 • De Overeenkomst tussen de Gebruiker en Shifft verloopt doordat;

 

 • de Gebruiker hiertoe een verzoek indient bij Shifft. De gebruiker dient zich hiertoe te wenden tot data@shifft.com; of

 

 • de Gebruiker verzuimt de jaarlijkse betaling voor gebruik van de Applicatie te voldoen. De Gebruiker zal tijdig op de hoogte worden gesteld van het verlopen van zijn account.

 

 • De Gebruiker kan het gebruik van de Applicatie zonder opzegtermijn beëindigen door Shifft daarover te berichten. De Gebruiker dient zich hiertoe te wenden tot data@shifft.com.

 

 • Shifft kan de Overeenkomst met de Gebruiker op ieder moment verbreken indien;

 

 • de Gebruiker inbreuk maakt op een bepaling in de Algemene Voorwaarden; of

 

 • Shifft wettelijk verplicht is dit te doen (bijvoorbeeld wanneer het verlenen van diensten middels de Applicatie onrechtmatig is of wordt); of

 

 • Shifft, ongeacht de reden, stopt met het aanbieden van de Applicatie.

 

4.5 Het beëindigen van de Overeenkomst tussen de Gebruiker en Shifft, dan wel het beëindigen van het gebruik van de Applicatie heeft voorts tot gevolg dat de Account wordt verwijderd, alsmede de set van persoonlijke data gekoppeld aan dit Account. Beëindiging van de Overeenkomst leidt niet tot restitutie van de betaalde vergoeding.

 

Artikel 5 – Tarieven, prijswijziging en betaling

 

 • Opgegeven prijzen of tarieven voor gebruik van de Applicatie zijn inclusief btw.

 

 • Shifft kan haar tarieven en prijzen van tijd tot tijd wijzigen. De Gebruiker zal middels de Applicatie op de hoogte worden gesteld van de wijziging.

 

5.3 Betaling kan op de volgende wijzen geschieden:

 

 • via iDEAL;

 

 • middels een andere door Shifft aangeboden betalingsmogelijkheid.

 

 

 

Artikel 6 – Buitengebruikstelling en/of verandering in functionaliteit van Applicatie

 

 • De Gebruiker kan gebruik maken van de Applicatie. Shifft kan geen garantie uitspreken voor wat betreft onbelemmerde toegang tot het systeem en het Internet.

 

 • De Gebruiker kan Shifft niet aansprakelijk stellen voor schade door het gebruik van de Applicatie en/of het verstrekken van Gegevens binnen de Applicatie.

 

 • Shifft is gerechtigd om materiaal en dienstverlening aan te passen met het oog op verbetering en/of behoud van de kwaliteit en/of veiligheid van de Applicatie. Hieronder valt onder andere de samenstelling en uitbreiding van de Applicatie. Shifft zal de Gebruiker informeren over mogelijke aanpassingen in de functionaliteit van de Applicatie middels communicatie via de Applicatie.

 

 

 

Artikel 7 – Verplichting van Shifft, beschikbaarheid en beheer van de Applicatie

 

 • Shifft zal te allen tijde naar beste kunnen zorg dragen voor de beveiliging van Gegevens die gebruikt en beheerd worden ten behoeve van de Applicatie.

 

 • Shifft onthoudt zich van het inzien en gebruik van Gegevens van de Gebruiker voor zover dit buiten het beheer van de Applicatie. Shifft stelt de Gegevens niet ter beschikking van derden, tenzij Shifft hiertoe verplicht wordt bij machte van de wet of rechterlijke uitspraak.

 

 

 

Artikel 8 – Gegevensverwerking

 

 • De Gebruiker geeft hierbij de uitdrukkelijke toestemming aan Shifft om Gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van de Applicatie, alsmede de Gegevens op te nemen in een database die middels de Applicatie wordt aangelegd in het kader van optimale dienstverlening. De Gegevens worden met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), verwerkt.

 

 • In het kader van Gebruik van de Applicatie vindt er dagelijks uitlezing van de slimme meter plaats. Een wijziging in de frequentie van het uitlezen geschiedt uitsluitend na uitdrukkelijk toestemming van de Gebruiker, dan wel op uitdrukkelijk verzoek van de Gebruiker.

 

 • De Gebruiker kan te allen tijde een schriftelijk verzoek in dienen voor inzage van zijn Gegevens in de databestanden, zoals deze ten behoeve van de Applicatie en Onderzoek zijn opgeslagen. De Gebruiker kan zich hiertoe wenden tot data@shifft.com.

 

8.4 De Gegevens, waaronder informatie over energieverbruik, zullen in de Applicatie worden gepubliceerd op een dusdanige wijze dat geen absolute relatie kan worden gelegd met het energieverbruik door andere gebruikers van de Applicatie dan de Gebruiker, tenzij hier binnen de Applicatie toestemming voor is gegeven.

 

 

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de Gebruiker

 

 • De Gebruiker verstrekt persoonlijke data ten behoeve van het registreren van een Account voor toegang tot de Applicatie. De Gebruiker verklaart dat de verstrekte data volledig, correct en actueel zijn.

 

 • Het is de Gebruiker niet toegestaan om derden gebruik te laten maken van zijn account.

 

 • De Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van zijn Account en de zorgvuldige behandeling en geheimhouding van Account specifieke gegevens, voor zover dat binnen zijn invloedsfeer ligt. Indien de Gebruiker meent, dat derden zich wederrechtelijk toegang hebben verschaft tot de Applicatie, is de Gebruiker verplicht dit direct te melden aan Shifft. De Gebruiker kan zich hiertoe wenden tot data@shifft.com.

 

 

 

Artikel 10 – Garanties en aansprakelijkheid van Shifft

 

 • Shifft is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Shifft slechts beperkt invloed op uit kan oefenen (bijvoorbeeld de beschikbaarheid van internet). Shifft kan derhalve niet verantwoordelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Shifft of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Shifft.

 

 • Shifft is niet aansprakelijk voor misbruik van Gegevens door derden. Ondanks de genomen maatregelen ter bescherming van Gegevens kan, op gronde van de openheid van communicatie via het Internet, geen garantie worden uitgesproken voor wat betreft de beveiliging van Gegevens. Shifft kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van schade dan ook, veroorzaakt door het toepassen van Gegevens.

 

 • Kennelijke fouten of vergissingen op de Applicatie binden Shifft niet.

 

 

 

Artikel 11 – Wijzigingen van Algemene Voorwaarden

 

 • Shifft behoudt zich ten allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden aan te vullen en/of te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden zowel voor de bestaande als de toekomstige Gebruikers.

 

 • De Gebruiker zal middels de Applicatie uiterlijk 14 dagen voor de ingangsdatum op de hoogte worden gesteld van wijzigingen van de Algemene Voorwaarden.

 


Algemene Voorwaarden ThePowerGeneration | TPG_102013_1_SM

 

 

11.3 Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met een wijziging van de Algemene Voorwaarden dan heeft de Gebruiker het recht het gebruik van de Applicatie en de relatie met Shifft voor de ingangsdatum van de wijziging te beëindigen. Op de beëindiging is het bepaalde in artikel 4 overeenkomstig van toepassing.

 

 

 

Artikel 12 – Overige bepalingen

 

 • De gebruiker stemt ermee in dat Shifft, de Gebruiker per e-mail, gewone post of middels vermelding op een website berichten over de Applicatie en aangrenzende zaken kan sturen.

 

 • Op deze Algemene Voorwaarden en op de relatie tussen de Gebruiker en Shifft is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 • De Gebruiker en Shifft zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 • Deze Algemene Voorwaarden (Versienummer TPG_102013_1_SM) zijn van kracht vanaf 10 oktober 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegiant is a business WordPress theme geared towards online businesses and agencies.

This theme is focused towards providing a complete showcase of your portfolio, sporting a full-page design that will surely wow your visitors.

Flickr Images