0.00

Project Management

ThePowerGeneration staat voor gemeentes de volgende aanpak voor:

 1. Bewustmaking: Activiteiten gericht op de inwoner die leiden tot een vraag en/of aktie van de inwoners. Allemaal geïnitieerd vanuit de gemeente.
 2. Opvolging: Deze vragen en akties kunnen worden opgevolgd vanuit een pop-up shop maar ook op andere wijzen
 3. Stakeholders: er zijn vele partijen en instanties die de rol van stakeholder vervullen.
 4. Communicatieplan: wijkakties in combinaties met zogenaamde touch-points waar inwoners kunnen komen voor vragen en oplossingen
 5. Regiepartner: ThePowerGeneration staat ervoor om alle akties op te zetten en te begeleiden, alsmede contacten te leggen en onderhouden met stakeholders, het realiseren van de targets en het verzorgen van de rapportages.

Ad 1: Bewustmaking
Alvorens invulling te geven aan de gebiedsaanpak is het noodzakelijk het volgende voorwerk te doen:
1. In kaart brengen van de bebouwde omgeving (‘Reis door de wijk’) die voldoet aan de criteria.

2. In kaart brengen profielen/kenmerken van de inwoners (‘Klantreis’)
Op basis van beschikbare bewonersinformatie (levensstijl en socio-kenmerken) is het mogelijk ook hier een segmentatie te maken. Op basis hiervan zijn persona’s vast te stellen.
Dit is belangrijk voor de uitwerking van het communicatieplan omdat:

 • Op basis van persona’s klantbehoeftes in kaart kunnen worden gebracht
 • Vervolgens behoeftes worden vertaald in product/markt combinaties
 • De product/markt combinaties dienen vertaald te worden in wijkactiviteiten
 • Tenslotte de communicatie en content afgestemd op de inwoner (tone-of-voice, mediakeuze en boodschap) ontwikkelen.

Een aanpak is succesvol als huiseigenaren betrokken en bewust zijn van de problematiek. Dan gaan zij zelf initiatieven nemen en een actieve rol vervullen. Daarnaast hebben wij geleerd dat hoe concreter de boodschap is, hoe meer beweging er komt vanuit inwoners. Met name door dingen te zeggen die ze nog niet weten. ThePowerGeneration gaat hiervoor als ‘killer-app’ gebruik maken van het zelf ontwikkelde WoningEnergiePaspoort. Daarin staat alle relevante informatie over het huis nu, de mogelijke stappen om het huis te verduurzamen en wat dit betekent in termen van geld en comfort.

Ad 2: Opvolging
Reeds uitgevoerde wijkakties krijgen een vervolg. Deze geregistreerde inwoners zijn de eerst aangewezenen voor een volgende stap!
Vervolgens zal een selectie en keuze gemaakt worden uit het overige potentieel aan huiseigenaren.
Inwoners worden uitgenodigd hun vooraf ingevulde WoningEnergiePaspoort te komen bekijken, aan te vullen en te bespreken. Hiervoor worden de volgende ontmoetingsplaatsen opgezet/georganiseerd:

 • Een pop-up shop
 • Inloopavonden
 • Huisbezoeken, inhuren van ervaren energie-adviseurs die huis-aan-huis bezoeken afleggen en een WoningEnergiePaspoort invullen alsmede afspraken maken over de uitvoering ervan.
 • De Energie-coaches en –adviseurs kunnen hieraan meewerken.
 • ‘Meterkast-overleggen’, een bijeenkomst bij inwoners thuis met 4 of 5 vrienden/buren waar het WoningEnergiePaspoort wordt gepresenteerd en uitgelegd, onder leiding van energie-adviseurs.

Ad 3: Stakeholders
Er zijn vele partijen en instanties die de rol van stakeholder vervullen. Zij kunnen en willen een aanjagende rol vervullen om daadwerkelijk een beweging en versnelling tot stand te brengen. Hierbij valt te denken aan Verenigingen van Eigenaren (via VvE010), bewonerscommissies, energie-coöperaties, business clubs, consultants, buurtwerkers en eigenaren/gebruikers van panden of winkelcentra, die relevant zijn als het gaat om energie.

Ad 4: Communicatieplan
In de aanpak en communicatie zal een persoonlijke benadering met constructieve toegevoegde waarde centraal staan. De communicatie zal zoveel mogelijk worden gepersonaliseerd. Gericht aan de eigenaar van de woning. Hiervoor zijn vele direct-marketing mogelijkheden om dit origineel en effectief aan te pakken. De ‘killer-app WoningEnergiePaspoort staat daarin centraal. Voor de communicatie zal gebruik worden gemaakt van de in de wijk geëigende media, de door de gemeente ontwikkelde website en social media. Verder activiteiten met genoemde partners, informatiebijeenkomsten en zullen mogelijk webinars worden georganiseerd. Naast het informeren worden woningeigenaren ook gefaciliteerd en nabewerkt door hen te volgen en te helpen om een volgende stap te maken. Dit door 1-op-1 contacten, zowel persoonlijk, telefonisch als via de mail en apps.
ThePowerGeneration zal eraan werken een “community” gevoel te laten ontstaan.

Ad 5: Regiepartner
ThePowerGeneration als meewerkend voorman, staat ervoor als single-point-of-contact voor de realisatie van de genoemde doelstellingen (KPI’s) opdat de gemeente de afspraken kan nakomen.